• فارسی

Introduction
of devices

An overview on laboratory instruments supplied by “Sam Pars Exir Company”:

LC MSD, GC MSD, GC, HPLC, and other chromatography-related instruments.

دستگاه کروماتوگرافی
HPLC
دستگاه کروماتوگرافی
GC
GC MSD
HPLC